Varsity
Saturday, September 19, 2020
 Varsity Broncos45
Varsity Saints0
 Varsity Odessa Giants28
Varsity Odessa Bears0
 Varsity Odessa Misfits1
Varsity Odessa Cowboys0
 Varsity Panthers14
Varsity Patriots8
Junior Varsity
Saturday, September 19, 2020
 JV Odessa Misfits43
JV Odessa Cowboys0
 JV Panthers16
JV Patriots14
Sophomore
Saturday, September 19, 2020
 Soph. Panthers20
Soph. Chiefs12
 Soph. Patriots12
Soph. Colts6
Freshman
Saturday, September 19, 2020
 Freshman Chiefs24
Freshman Panthers6
 Freshman Colts32
Freshman Patriots26